Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony www.mkmmeble.pl, prowadzonej przez MKM-Meble Sp. z o.o. Ul.Warsztatowa 8, 64-920 Piła, nr KRS 0000338129, NIP 764-26-21-517, REGON 301127957.
Ochrona danych osobowych

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) spółka M.K.M. Meble Sp. z o.o. zapewniała będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

M.K.M. Meble Sp. z o.o. – siedziba: 64-920 Piła, ul. Warsztatowa 8 jest Administratorem Danych Osobowych, którymi dysponuje wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez M.K.M. Meble Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na przepisach prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) mającego zastosowanie w związku z dokumentowaniem i aspektami finansowo-podatkowymi umowy. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

M.K.M. Meble Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym Spółki i w jej salonie meblowym w Pile przy ul. Warsztatowej 8,
marketing usług własnych M.K.M. Meble Sp. z o.o. oraz promowanie działalności Spółki wśród klientów związanych z nią umowami,
dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez M.K.M. Meble Sp. z o.o., w tym profilowaniu.
Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spółka M.K.M. Meble Sp. z o.o. przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z M.K.M. Meble Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmiot wykonujący zlecenia w zakresie dostaw i montażu mebli na rzecz klientów, biuro obsługi finansowo-podatkowej. Wykaz tych podmiotów dostępny jest u pracowników Salonu Meblowego Spółki.
Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
W sprawach dotyczących spraw związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:
telefonicznie: 67 343 15 89
drogą elektroniczną: biuro@mkmmeble.pl
osobiście w siedzibie Spółki – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

FORMULARZE

1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do MKM-Meble Sp. z o.o. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
STOSOWANE TECHNOLOGIE

Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Pliki cookies

1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Ważna informacja:
Wyrażenie zgody na niezbędne pliki cookie jest warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej. Po zablokowaniu przez Ciebie plików cookie tej kategorii nie mamy możliwości zagwarantowywania pełnego bezpieczeństwa ani przewidzenia sposobu funkcjonowania strony podczas Twojej wizyty.

Zarząd M.K.M. Meble Sp. z o.o.